آبزیان
493

 • مکمل ویتامینه خوراک ماهیان گرم آبی (1%)
  مکمل معدنی خوراک ماهیان گرم آبی (1%)
  مکمل ویتامینه خوراک ماهیان سرد آبی (4/. %)
  مکمل معدنی خوراک ماهیان سرد آبی (4/. %)

 • 50 درصد ویژه خوراک اکسترود قزل‌آلا (شماره 1 و 2 و 3)
  60 درصد ویژه خوراک اکسترود کپور
  50 درصد ویژه خوراک پلت ماهیان خاویاری
  5/. درصد ویژه خوراک پلت میگو
  5 درصد ویژه خوراک پلت میگو

 • خوراک اکسترود ماهیان سرد آبی
  خوراک اکسترود ماهیان گرم آبی
  خوراک پلت ماهیان خاویاری
  خوراک پلت میگو
  خوراک ماهیان زینتی